Dodaj nową informację dla klienta
RODO w ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich
Friday, May 25, 2018

25 maja 2018r. zmieniły się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Obowiązuje nowe Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016r. o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). W związku z tym zamieszczamy informację jak przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności a także szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych. W celu wykluczenia potencjalnego ryzyka naruszenia Państwa danych osobowych Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich wdrożył nowe procedury i wprowadził szereg zmian w związku z nowymi zasadami. Pracownicy Spółki zostali przeszkoleni w zakresie nowych uregulowań  w zakresie ochrony danych osobowych.

Wyjaśniamy, że przetwarzanie danych jest warunkiem koniecznym dla zawarcia i wykonywania umowy. Odbiorcami Państwa danych osobowych jest ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich oraz  są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciel nieruchomości.                                          

Jednocześnie informujemy, że w stosunku do zawartych umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia. Wyrażone przez Państwa dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych, zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie tracą ważności. 

Więcej informacji dotyczących w jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej   www.zgk-katy.pl